Sự Kiện Trong Game

Sự Kiện Huyết Lầu 30 Người Diễn ra hằng ngày tại Sub 6